Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

TargetsetupError

public class TargetSetupError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.TargetsetupError


Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong khi chuẩn bị mục tiêu để thử nghiệm.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

TargetSetupError (String reason)

Nhà xây dựng này không được chấp nhận. sử dụng TargetSetupError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) để thay thế.

TargetSetupError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với một thông báo lỗi có ý nghĩa.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause)

Nhà xây dựng này không được chấp nhận. sử dụng TargetSetupError(String, Throwable, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) để thay thế.

TargetSetupError (String reason, Throwable cause, DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với thông báo lỗi có ý nghĩa và nguyên nhân.

Phương pháp công cộng

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Trả về mô tả của thiết bị liên quan đến ngoại lệ.

Nhà xây dựng công cộng

TargetsetupError

public TargetSetupError (String reason)

Nhà xây dựng này không được chấp nhận.
sử dụng TargetSetupError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) để thay thế.

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với một thông báo lỗi có ý nghĩa.

Thông số
reason String : thông báo lỗi mô tả nguyên nhân lỗi

TargetsetupError

public TargetSetupError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với một thông báo lỗi có ý nghĩa.

Thông số
reason String : thông báo lỗi mô tả nguyên nhân lỗi

descriptor DeviceDescriptor : mô tả của thiết bị liên quan

TargetsetupError

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause)

Nhà xây dựng này không được chấp nhận.
sử dụng TargetSetupError(String, Throwable, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor) để thay thế.

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với thông báo lỗi có ý nghĩa và nguyên nhân.

Thông số
reason String : một thông báo lỗi chi tiết.

cause Throwable : một Có Throwable bắt được nguyên nhân ban đầu của TargetsetupError

TargetsetupError

public TargetSetupError (String reason, 
        Throwable cause, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link TargetSetupError} mới với thông báo lỗi có ý nghĩa và nguyên nhân.

Thông số
reason String : một thông báo lỗi chi tiết.

cause Throwable : một Có Throwable bắt được nguyên nhân ban đầu của TargetsetupError

descriptor DeviceDescriptor : mô tả của thiết bị liên quan

Phương pháp công cộng

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Trả về mô tả của thiết bị liên quan đến ngoại lệ.

Trả về
DeviceDescriptor