Người trợ giúp người dùng

public final class UserHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.UserHelper


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Thuộc tính hệ thống dùng để cho biết người dùng Android nào đang chạy thử nghiệm.

Phương pháp công khai

static int createUser ( ITestDevice device, boolean reuseTestUser)

Lĩnh vực

RUN_TESTS_AS_USER_KEY

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Thuộc tính hệ thống dùng để cho biết người dùng Android nào đang chạy thử nghiệm.

Phương pháp công khai

tạo người dùng

public static int createUser (ITestDevice device, 
                boolean reuseTestUser)

Thông số
device ITestDevice

reuseTestUser boolean

Trả lại
int

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError