Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


Một ITargetPreparer chạy các lệnh được chỉ định trên thiết bị đồng hành được cấp phát

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Các phương pháp được bảo vệ

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

Trả lại thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Các phương pháp được bảo vệ

getDevice

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

Trả lại thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

Lợi nhuận
ITestDevice Thiết bị để áp dụng người chuẩn bị trên.

Ném
TargetSetupError