CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer chạy các lệnh được chỉ định trên thiết bị đồng hành được phân bổ

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

Trả về thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

nhà thầu công cộng

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

getDevice

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

Trả về thiết bị để áp dụng trình chuẩn bị.

trả lại
ITestDevice Thiết bị để bôi chất chuẩn bị lên.

ném
TargetSetupError