Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang nhật ký cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mLogs

nhà thầu công cộng

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Phương thức công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mLog

public  mLogs

nhà thầu công cộng

Đăng nhậpChú thích

public LogAnnotation ( logs)

Thông số
logs

Phương thức công khai

chú thíchType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

trả lại
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int