Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thiết bịJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang số liệu cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mMetrics

nhà thầu công cộng

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Phương thức công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mMetrics

public  mMetrics

nhà thầu công cộng

Chú thích số liệu

public MetricAnnotation ( metrics)

Thông số
metrics

Phương thức công khai

chú thíchType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

trả lại
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int