با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

گیرنده IAbi

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


تستی که نیاز به ABI تحت آزمایش دارد.

خلاصه

روش های عمومی

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

روش های عمومی

getAbi

public IAbi getAbi ()

برمی گرداند
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

مولفه های
abi IAbi