IMultiDeviceTest

public interface IMultiDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IMultiDeviceTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Giao diện này được giữ tạm thời để tương thích nhưng thực tế không được sử dụng nữa. Xin vui lòng không thực hiện nó.

Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến tất cả ITestDeviceIBuildInfo được liên kết của chúng

Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào bản dựng dưới thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer s để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos) setDeviceInfos ( deviceInfos)

Phương thức công khai

setDeviceInfos

public abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos)

Thông số
deviceInfos