IMultiDeviceTest

public interface IMultiDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IMultiDeviceTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Giao diện này được giữ tạm thời để tương thích nhưng thực tế không còn được sử dụng nữa. Xin vui lòng không thực hiện nó.

Một thử nghiệm cần tham chiếu đến tất cả ITestDeviceIBuildInfo được liên kết của chúng

Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào quá trình xây dựng đang thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos) setDeviceInfos ( deviceInfos)

Phương pháp công khai

setDeviceInfos

public abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos)

Thông số
deviceInfos