Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

INativeDeviceTest

public interface INativeDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.INativeDeviceTest


Giao diện cho đối tượng cần tham chiếu đến INativeDevice .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract INativeDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

abstract void setDevice ( INativeDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Phương pháp công khai

getDevice

public abstract INativeDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

Lợi nhuận
INativeDevice INativeDevice

setDevice

public abstract void setDevice (INativeDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Thông số
device INativeDevice : INativeDevice để sử dụng