با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRuntimeHintProvider

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


خلاصه

روش های عمومی

abstract long getRuntimeHint ()

زمان اجرای مورد انتظار آزمایش را بر حسب میلی ثانیه برگردانید.

روش های عمومی

getRuntimeHint

public abstract long getRuntimeHint ()

زمان اجرای مورد انتظار آزمایش را بر حسب میلی ثانیه برگردانید. از زمان برای بارگذاری تعادل اجرای خرد شده استفاده می شود

برمی گرداند
long