MetricTestCase.LogHolder

public static class MetricTestCase.LogHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.MetricTestCase.LogHolder


Cấu trúc để giữ một tệp nhật ký được báo cáo.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String mDataName

public final InputStreamSource mDataStream

public final LogDataType mDataType

nhà thầu công cộng

LogHolder (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Lĩnh vực

mDataName

public final String mDataName

mDataStream

public final InputStreamSource mDataStream

mDataType

public final LogDataType mDataType

nhà thầu công cộng

Người giữ kệ

public LogHolder (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Thông số
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource