Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

UiAutomatorTest.LoggingOption

public static final enum UiAutomatorTest.LoggingOption

com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.LoggingOption


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

Phương thức công khai

static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)
static final LoggingOption[] values ()

giá trị liệt kê

AFTER_FAILURE

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

AFTER_TEST

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

TẮT

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

Phương thức công khai

giá trị của

public static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
UiAutomatorTest.LoggingOption

giá trị

public static final LoggingOption[] values ()

trả lại
LoggingOption[]