Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CoverageOptions.Toolchain

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum< CoverageOptions.Toolchain >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain >
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


Tóm lược

Giá trị enum

CoverageOptions.Toolchain CLANG

CoverageOptions.Toolchain GCOV

CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Phương pháp công khai

static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)
static final Toolchain[] values ()

Giá trị enum

KÊU VANG

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

JACOCO

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Phương pháp công khai

giá trị của

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
CoverageOptions.Toolchain

giá trị

public static final Toolchain[] values ()

Lợi nhuận
Toolchain[]