Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ExceptionThrowingRunnerWrapper

public class ExceptionThrowingRunnerWrapper
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.testtype.junit4.ExceptionThrowingRunnerWrapper


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ExceptionThrowingRunnerWrapper (Runner runner, TestInformation testInfo)

Phương pháp công khai

Description getDescription ()
void run (RunNotifier notifier)

Các nhà xây dựng công cộng

ExceptionThrowingRunnerWrapper

public ExceptionThrowingRunnerWrapper (Runner runner, 
                TestInformation testInfo)

Thông số
runner Runner

testInfo TestInformation

Phương pháp công khai

getDescription

public Description getDescription ()

Lợi nhuận
Description

chạy

public void run (RunNotifier notifier)

Thông số
notifier RunNotifier