Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.Object
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


Một RunnerBuilder cung cấp các DeviceJUnit4ClassRunner , đặc biệt được sử dụng để cung cấp các trình chạy cho một ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite)LongevityHostRunner .

Xem thêm:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương pháp công khai

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương pháp công khai

runnerForClass

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

Thông số
testClass Class

Lợi nhuận
Runner