Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Thông số
errorMsg String

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Thông số
errorMsg String