Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Thông số
errorMsg String

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Các nhà xây dựng công cộng

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

Thông số
errorMsg String