Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

public static class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList


Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder

Phương pháp công khai

static MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder builder ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương pháp công khai

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type