PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

public static class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest.PythonForwarder


Trình chuyển tiếp kết quả để thay thế tên chạy bằng tên nhị phân.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PythonForwarder ( ITestInvocationListener listener, String name)

Ctor với tên chạy sử dụng tên nhị phân.

Phương thức công khai

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

nhà thầu công cộng

PythonForwarder

public PythonForwarder (ITestInvocationListener listener, 
        String name)

Ctor với tên chạy sử dụng tên nhị phân.

Thông số
listener ITestInvocationListener

name String

Phương thức công khai

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Cố gắngNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới diễn ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy dưới cùng một tên chạy và số lần thử là từ 0 đến 3.

startTime long : thời gian chạy bắt đầu, được đo thông qua System.currentTimeMillis()

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Cố gắngNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới diễn ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy dưới cùng một tên chạy và số lần thử là từ 0 đến 3.