Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

PythonBinaryhostTest.PythonForwarder

public class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryhostTest.PythonForwarder


Kết quả chuyển tiếp để thay thế tên chạy bằng tên nhị phân.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder ( ITestInvocationListener listener, String name)

Ctor với tên chạy bằng tên nhị phân.

Phương pháp công cộng

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo sự bắt đầu của một lần chạy thử.

Nhà xây dựng công cộng

PythonBinaryhostTest.PythonForwarder

public PythonBinaryHostTest.PythonForwarder ( ITestInvocationListener listener, 
        String name)

Ctor với tên chạy bằng tên nhị phân.

Thông số
listener ITestInvocationListener

name String

Phương pháp công cộng

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo sự bắt đầu của một lần chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra đang chạy