PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

public static class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest.PythonForwarder


Trình chuyển tiếp kết quả để thay thế tên chạy bằng tên nhị phân.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PythonForwarder ( ITestInvocationListener listener, String name)

Ctor với tên chạy sử dụng tên nhị phân.

Phương pháp công khai

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PythonForwarder

public PythonForwarder (ITestInvocationListener listener, 
        String name)

Ctor với tên chạy sử dụng tên nhị phân.

Thông số
listener ITestInvocationListener

name String

Phương pháp công khai

thử nghiệmChạyBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong lần chạy thử

thử nghiệmChạyBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong lần chạy thử

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Số lần thử được lập chỉ mục bằng 0 và sẽ tăng lên mỗi lần chạy mới. ví dụ: Một thử nghiệm được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy với cùng một runName và số lần thử là từ 0 đến 3.

startTime long : thời gian bắt đầu chạy, được đo thông qua System.currentTimeMillis()

thử nghiệmChạyBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong lần chạy thử

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Số lần thử được lập chỉ mục bằng 0 và sẽ tăng lên mỗi lần chạy mới. ví dụ: Một thử nghiệm được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy với cùng một runName và số lần thử là từ 0 đến 3.