Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RustTestBase.EnvPair

protected class RustTestBase.EnvPair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.EnvPair


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String key

public String val

Các nhà xây dựng công cộng

EnvPair (String key, String val)

Lĩnh vực

Chìa khóa

public String key

val

public String val

Các nhà xây dựng công cộng

EnvPair

public EnvPair (String key, 
                String val)

Thông số
key String

val String