Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RustTestBase.Invocation

protected class RustTestBase.Invocation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.Invocation


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String[] command

public env

public File workingDir

Các nhà xây dựng công cộng

Invocation (String[] command, env, File workingDir) Invocation (String[] command, env, File workingDir)

Lĩnh vực

yêu cầu

public String[] command

env

public env

workingDir

public File workingDir

Các nhà xây dựng công cộng

Sự mời gọi

public Invocation (String[] command, 
         env, 
        File workingDir)

Thông số
command String

env

workingDir File