Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Lớp này sẽ giúp xác thực rằng IConfiguration tải cho bộ đang đáp ứng các yêu cầu mong đợi: - Không có nhà cung cấp Bản dựng - Không có báo cáo kết quả

Tóm lược

Phương pháp công khai

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được xây dựng phù hợp để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

Phương pháp công khai

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Kiểm tra xem cấu hình có được xây dựng phù hợp để chạy trong một bộ phần mềm hay không.

Thông số
config IConfiguration : một IConfiguration được kiểm tra nếu có giá trị cho bộ.