DeviceFeatureModuleController

public class DeviceFeatureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.DeviceFeatureModuleController


یک کنترل کننده ماژول برای آزمایش نکردن وقتی که از ویژگی خاصی پشتیبانی نمی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceFeatureModuleController ()

روشهای عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

DeviceFeatureModuleController

public DeviceFeatureModuleController ()

روشهای عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گردد
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است ، در غیر این صورت نادرست است.