Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IModuleController.RunStrategy

public static final enum IModuleController.RunStrategy
extends Enum< IModuleController.RunStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy >
com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy


Enum mô tả cách thực thi mô-đun.

Tóm lược

Giá trị enum

IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

IModuleController.RunStrategy RUN

IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Phương pháp công khai

static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)
static final RunStrategy[] values ()

Giá trị enum

FULL_MODULE_BYPASS

public static final IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

CHẠY

public static final IModuleController.RunStrategy RUN

SKIP_MODULE_TESTCASES

public static final IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
IModuleController.RunStrategy

giá trị

public static final RunStrategy[] values ()

Lợi nhuận
RunStrategy[]