MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


کلاس پایه برای یک کنترل کننده ماژول برای اجرای آزمایشها بر اساس ماژولهای اصلی بارگذاری شده اصلی در دستگاه مورد آزمایش.

خلاصه

سازندگان عمومی

MainlineTestModuleController ()

روشهای عمومی

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

روشهای عمومی

enableModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

مولفه های
enabled boolean

shouldRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext است: IInvocationContext از ماژول

برمی گردد
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است ، در غیر این صورت نادرست است.