MinApiLevelModuleController

public class MinApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinApiLevelModuleController


کلاس پایه برای یک کنترل کننده ماژول تا وقتی که زیر یک سطح API مشخص نیست ، آزمونها را اجرا نکند.

خلاصه

سازندگان عمومی

MinApiLevelModuleController ()

روشهای عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

MinApiLevelModuleController

public MinApiLevelModuleController ()

روشهای عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گردد
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است ، در غیر این صورت نادرست است.