PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


هنگامی که دستگاه بسته های داده شده را نصب نکرده است ، کنترل کننده ماژول آزمایشات را اجرا نمی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

PackageInstalledModuleController ()

روشهای عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

روشهای عمومی

shouldRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روش تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext است: IInvocationContext از ماژول

برمی گردد
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است ، در غیر این صورت نادرست است.