IModuleParameterHandler

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


رابط پارامترهای ماژول های مجموعه

خلاصه

روشهای عمومی

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

می افزاید: به IConfiguration با نیازهای پارامتر خاص.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

درخواست برای ماژول IConfiguration راه اندازی پارامتر ماژول خاص.

abstract String getParameterIdentifier ()

نامی را باز می گرداند که ماژول پارامتر شده با آن مشخص می شود.

روشهای عمومی

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

می افزاید: به IConfiguration با نیازهای پارامتر خاص. به عنوان مثال ، آماده کننده های هدف را از پیکربندی وارد یا حذف کنید.

مولفه های
moduleConfiguration IConfiguration

applySetup

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

درخواست برای ماژول IConfiguration راه اندازی پارامتر ماژول خاص. به عنوان مثال ، این می تواند گزینه های اضافی برای تهیه کنندگان یا آزمایش ها باشد.

مولفه های
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

نامی را باز می گرداند که ماژول پارامتر شده با آن مشخص می شود.

برمی گردد
String