با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

InstantAppHandler

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


هندلر برای ModuleParameters#INSTANT_APP .

خلاصه

سازندگان عمومی

InstantAppHandler ()

روشهای عمومی

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

درخواست برای ماژول IConfiguration راه اندازی پارامتر ماژول خاص.

String getParameterIdentifier ()

نامی را باز می گرداند که ماژول پارامتر شده با آن مشخص می شود.

سازندگان عمومی

InstantAppHandler

public InstantAppHandler ()

روشهای عمومی

applySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

درخواست برای ماژول IConfiguration راه اندازی پارامتر ماژول خاص. به عنوان مثال ، این می تواند گزینه های اضافی برای تهیه کنندگان یا آزمایش ها باشد.

مولفه های
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

نامی را باز می گرداند که ماژول پارامتر شده با آن مشخص می شود.

برمی گردد
String