Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ModuleParametersHelper

public class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Helper để có được những IModuleParameterHandler gắn liền với tham số.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ModuleParametersHelper ()

Phương pháp công khai

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Nhận tất cả các ModuleParameters mà là sub-params của một trao ModuleParameters .

Các nhà xây dựng công cộng

ModuleParametersHelper

public ModuleParametersHelper ()

Phương pháp công khai

giải quyết

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Nhận tất cả các ModuleParameters mà là sub-params của một trao ModuleParameters .

Đây đệ quy sẽ giải quyết các tiểu nhóm và sẽ chỉ trả lại ModuleParameters mà không phải là các nhóm.

Nếu param không phải là một nhóm sau đó một bộ singleton chứa param sẽ được trả lại bản thân, bất kể withOptional .

Thông số
param ModuleParameters

withOptional boolean : Có hay không cũng kiểm tra các nhóm param tùy chọn.

Lợi nhuận