Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RetryRescheduler.RetryType

public static final enum RetryRescheduler.RetryType
extends Enum< RetryRescheduler.RetryType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler.RetryType >
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler.RetryType


Các loại bài kiểm tra có thể được thử lại.

Tóm lược

Giá trị enum

RetryRescheduler.RetryType FAILED

RetryRescheduler.RetryType NOT_EXECUTED

Phương pháp công khai

static RetryRescheduler.RetryType valueOf (String name)
static final RetryType[] values ()

Giá trị enum

THẤT ​​BẠI

public static final RetryRescheduler.RetryType FAILED

KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC

public static final RetryRescheduler.RetryType NOT_EXECUTED

Phương pháp công khai

giá trị của

public static RetryRescheduler.RetryType valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
RetryRescheduler.RetryType

giá trị

public static final RetryType[] values ()

Lợi nhuận
RetryType[]