Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdbRootElevator

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


Một AutoCloseable cho phép root adb khi được xây dựng nếu cần và khôi phục trạng thái root khi hoàn tất.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Phương pháp công khai

void close ()

Các nhà xây dựng công cộng

AdbRootElevator

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

Thông số
device INativeDevice

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp công khai

gần

public void close ()