Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdbUtils

public class AdbUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


Một lớp tiện ích cho các hoạt động của adb.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

AdbUtils ()

Phương pháp công khai

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

Cập nhật $ PATH nếu sử dụng phiên bản adb đặc biệt.

Các nhà xây dựng công cộng

AdbUtils

public AdbUtils ()

Phương pháp công khai

updateAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

Cập nhật $ PATH nếu sử dụng phiên bản adb đặc biệt.

Thông số
testInfo TestInformation : Một đối tượng TestInformation .

runUtil IRunUtil : Một đối tượng IRunUtil được sử dụng để chạy lệnh hệ thống.

adbPath String : Đường dẫn đến tệp nhị phân adb.