Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BinaryState

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum được sử dụng để ghi lại trạng thái BẬT / TẮT với trạng thái không sử dụng BỎ QUA.

Tóm lược

Giá trị enum

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

Phương pháp công khai

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

Giá trị enum

LÀM LƠ

public static final BinaryState IGNORE

TẮT

public static final BinaryState OFF

TRÊN

public static final BinaryState ON

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BinaryState valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BinaryState

giá trị

public static final BinaryState[] values ()

Lợi nhuận
BinaryState[]