ByteArrayUtil

public class ByteArrayUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ByteArrayUtil


Các tiện ích để hoạt động trên mảng byte, ví dụ: chuyển đổi byte thành số nguyên.

Java không có loại giá trị không dấu, vì vậy cần mở rộng để chuyển đổi một số nguyên không dấu được lưu trữ trong 4 byte thành một giá trị dài hoặc ngắn không dấu được lưu trữ trong 2 byte thành một giá trị số nguyên.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ByteArrayUtil ()

Phương thức công khai

static int getInt (byte[] bytes, int offset, int length)

Lấy một số nguyên từ các byte đã cho.

static long getLong (byte[] bytes, int offset, int length)

Nhận một giá trị dài từ các byte đã cho.

static String getString (byte[] bytes, int offset, int length)

Lấy chuỗi từ các byte đã cho.

nhà thầu công cộng

ByteArrayUtil

public ByteArrayUtil ()

Phương thức công khai

getInt

public static int getInt (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Lấy một số nguyên từ các byte đã cho.

java không có loại giá trị không dấu, vì vậy cần mở rộng để chuyển đổi một giá trị ngắn không dấu được lưu trữ trong 2 byte thành giá trị số nguyên.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : phần bù bắt đầu của dữ liệu số nguyên.

length int : độ dài của dữ liệu số nguyên.

trả lại
int một giá trị int từ các byte đã cho.

kéo dài

public static long getLong (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Nhận một giá trị dài từ các byte đã cho.

java không có loại giá trị không dấu, vì vậy cần mở rộng để chuyển đổi một số nguyên không dấu được lưu trữ trong 4 byte thành một giá trị dài.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : phần bù bắt đầu của giá trị dài.

length int : độ dài của giá trị dài.

trả lại
long một giá trị dài từ các byte đã cho.

getString

public static String getString (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Lấy chuỗi từ các byte đã cho.

Thông số
bytes byte : một mảng byte.

offset int : phần bù bắt đầu của dữ liệu chuỗi.

length int : độ dài của dữ liệu chuỗi.

trả lại
String