Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
     ↳ com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


A ClassNameFilter that rejects inner classes

Summary

Public constructors

ExternalClassNameFilter()

Public methods

boolean accept(String pathName)

Tests whether or not the specified abstract pathname should be included in a class path entry list.

Public constructors

ExternalClassNameFilter

public ExternalClassNameFilter ()

Public methods

accept

public boolean accept (String pathName)

Tests whether or not the specified abstract pathname should be included in a class path entry list.

Parameters
pathName String: the relative path of the class path entry

Returns
boolean