Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher<T>


An interface for determining if elements match some sort of condition.

Summary

Public methods

abstract boolean matches(T element)

Determine if given element meets required condition

Public methods

matches

public abstract boolean matches (T element)

Determine if given element meets required condition

Parameters
element T: the object to match

Returns
boolean true if condition was met. false otherwise.