Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

EmmaXmlConstants

public class EmmaXmlConstants
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.EmmaXmlConstants


Hằng số được sử dụng khi phân tích cú pháp emma báo cáo xml.

Tóm lược

Lĩnh vực

public static final String BLOCK_TAG

public static final String CLASS_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

public static final String LINE_TAG

public static final String METHOD_TAG

public static final String NAME_ATTR

public static final String PACKAGE_TAG

Các nhà xây dựng công cộng

EmmaXmlConstants ()

Lĩnh vực

BLOCK_TAG

public static final String BLOCK_TAG

CLASS_TAG

public static final String CLASS_TAG

COVERAGE_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

LINE_TAG

public static final String LINE_TAG

METHOD_TAG

public static final String METHOD_TAG

NAME_ATTR

public static final String NAME_ATTR

PACKAGE_TAG

public static final String PACKAGE_TAG

Các nhà xây dựng công cộng

EmmaXmlConstants

public EmmaXmlConstants ()