Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FakeTestsZipFolder.ItemType

public static final enum FakeTestsZipFolder.ItemType

com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

Phương thức công khai

static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)
static final ItemType[] values ()

giá trị liệt kê

DANH MỤC

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

TÀI LIỆU

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

Phương thức công khai

giá trị của

public static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
FakeTestsZipFolder.ItemType

giá trị

public static final ItemType[] values ()

trả lại
ItemType[]