Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FakeTestsZipFolder.ItemType

public static final enum FakeTestsZipFolder.ItemType
extends Enum< FakeTestsZipFolder.ItemType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType >
com.android.tradefed.util.FakeTestsZipFolder.ItemType


Tóm lược

Giá trị enum

FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

Phương pháp công khai

static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)
static final ItemType[] values ()

Giá trị enum

DANH MỤC

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType DIRECTORY

TẬP TIN

public static final FakeTestsZipFolder.ItemType FILE

Phương pháp công khai

giá trị của

public static FakeTestsZipFolder.ItemType valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
FakeTestsZipFolder.ItemType

giá trị

public static final ItemType[] values ()

Lợi nhuận
ItemType[]