Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Lớp trợ giúp để phân tích cú pháp thông tin từ phần Trang web phân bổ của báo cáo hprof.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

HprofAllocSiteParser ()

Phương pháp công khai

parse (File hprofReport)

Phân tích cú pháp báo cáo hprof văn bản.

Các nhà xây dựng công cộng

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public  parse (File hprofReport)

Phân tích cú pháp báo cáo hprof văn bản.

Thông số
hprofReport File : tệp chứa báo cáo hprof.

Lợi nhuận
một Bản đồ chứa các kết quả