استراتژی ICompression

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


یک رابط نشان دهنده یک الگوریتم فشرده سازی است که می تواند در زمان اجرا انتخاب شود.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract File compress (File source)

فایل source (یا پوشه) را فشرده کرده و بایگانی حاصل را برمی گرداند.

abstract LogDataType getLogDataType ()

LogDataType قالب بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را LogDataType گرداند.

روشهای عمومی

فشرده کردن

public abstract File compress (File source)

فایل source (یا پوشه) را فشرده کرده و بایگانی حاصل را برمی گرداند.

مولفه های
source File : پرونده یا فهرست برای فشرده سازی

برمی گردد
File بایگانی فشرده

پرتاب می کند
در صورت عدم امکان انجام عملیات

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

LogDataType قالب بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را LogDataType گرداند.

برمی گردد
LogDataType