ZipCompressionStrategy

public class ZipCompressionStrategy
implements ICompressionStrategy extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


یک ICompressionStrategy برای ایجاد بایگانی zip.

خلاصه

سازندگان عمومی

ZipCompressionStrategy ()

روشهای عمومی

File compress (File source)

فایل source (یا پوشه) را فشرده کرده و بایگانی حاصل را برمی گرداند.

LogDataType getLogDataType ()

LogDataType قالب بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را LogDataType گرداند.

سازندگان عمومی

ZipCompressionStrategy

public ZipCompressionStrategy ()

روشهای عمومی

فشرده کردن

public File compress (File source)

فایل source (یا پوشه) را فشرده کرده و بایگانی حاصل را برمی گرداند.

مولفه های
source File : پرونده یا فهرست برای فشرده سازی

برمی گردد
File بایگانی فشرده

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

LogDataType قالب بایگانی استفاده شده توسط این استراتژی را LogDataType گرداند.

برمی گردد
LogDataType