Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


Giao diện trợ giúp để thực hiện các lệnh gọi API REST.

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

Phương pháp công khai

hành hình

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

Thông số
method String : một phương thức HTTP của yêu cầu

uriParts String : Các phần URI được mã hóa URL sẽ được sử dụng để tạo URI yêu cầu.

options : tên và giá trị tham số chưa được mã hóa được sử dụng để tạo chuỗi truy vấn

data JSONObject : dữ liệu được gửi cùng với yêu cầu

Lợi nhuận
HttpResponse một đối tượng HttpResponse