ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

nhà thầu công cộng

InstrumentationTarget (String packageName, String runnerName, String targetName)

Phương thức công khai

int compareTo ( ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals (Object object)

int hashCode ()

boolean isShardable ()

Trả về true nếu mục tiêu thiết bị này có thể phân đoạn được.

String toString ()

Lĩnh vực

tên gói hàng

public final String packageName

tên người chạy

public final String runnerName

Tên mục tiêu

public final String targetName

nhà thầu công cộng

thiết bị đo đạcmục tiêu

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

Thông số
packageName String

runnerName String

targetName String

Phương thức công khai

so với

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

Thông số
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

trả lại
int

bằng

public boolean equals (Object object)

Thông số
object Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int

isShardable

public boolean isShardable ()

Trả về true nếu mục tiêu thiết bị này có thể phân đoạn được.

trả lại
boolean

toString

public String toString ()

trả lại
String