با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

LogcatEventParser

public class LogcatEventParser
extends GenericLogcatEventParser < LogcatEventType >

java.lang.object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser < com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventParser


خلاصه

سازندگان عمومی

LogcatEventParser ( ITestDevice device)

سازندگان عمومی

LogcatEventParser

public LogcatEventParser (ITestDevice device)

مولفه های
device ITestDevice