Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LogcatEventParser

public class LogcatEventParser
extends GenericLogcatEventParser < LogcatEventType >

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser < com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventParser


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatEventParser ( ITestDevice device)

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatEventParser

public LogcatEventParser (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice