Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

LogcatEventParser

public class LogcatEventParser
extends GenericLogcatEventParser < LogcatEventType >

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser < com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventParser


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatEventParser ( ITestDevice device)

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatEventParser

public LogcatEventParser (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice