LogcatLoại sự kiện

public final enum LogcatEventType
extends Enum< LogcatEventType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.LogcatEventType >
com.android.tradefed.util.LogcatEventType


Các loại sự kiện cho LogcatEventParser .

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

LogcatEventType D2O_COMPLETE

LogcatEventType DOWNLOAD_COMPLETE

LogcatEventType ERROR

LogcatEventType ERROR_FLAKY

LogcatEventType INFRA_TIMEOUT

LogcatEventType INSTALL_PROGRESS_UPDATE

LogcatEventType PATCH_COMPLETE

LogcatEventType UPDATE_CLEANED_UP

LogcatEventType UPDATE_COMPLETE

LogcatEventType UPDATE_COMPLETE_NOT_ACTIVE

LogcatEventType UPDATE_START

LogcatEventType UPDATE_URL_CHANGED

LogcatEventType UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

Phương pháp công khai

static LogcatEventType valueOf (String name)
static final LogcatEventType[] values ()

Giá trị liệt kê

D2O_COMPLETE

public static final LogcatEventType D2O_COMPLETE

HOAN THANH TẢI

public static final LogcatEventType DOWNLOAD_COMPLETE

LỖI

public static final LogcatEventType ERROR

LỖI_FLAKY

public static final LogcatEventType ERROR_FLAKY

INFRA_TIMEOUT

public static final LogcatEventType INFRA_TIMEOUT

INSTALL_PROGRESS_UPDATE

public static final LogcatEventType INSTALL_PROGRESS_UPDATE

PATCH_COMPLETE

public static final LogcatEventType PATCH_COMPLETE

UPDATE_CLEANED_UP

public static final LogcatEventType UPDATE_CLEANED_UP

CẬP NHẬT HOÀN TẤT

public static final LogcatEventType UPDATE_COMPLETE

UPDATE_COMPLETE_NOT_ACTIVE

public static final LogcatEventType UPDATE_COMPLETE_NOT_ACTIVE

CẬP NHẬT_START

public static final LogcatEventType UPDATE_START

CẬP NHẬT_URL_CHANGED

public static final LogcatEventType UPDATE_URL_CHANGED

UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

public static final LogcatEventType UPDATE_VERIFIER_COMPLETE

Phương pháp công khai

giá trị của

public static LogcatEventType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
LogcatEventType

giá trị

public static final LogcatEventType[] values ()

Trả lại
LogcatEventType[]